Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/amoozesh/public_html/Modules/Traffic/count_visitors_class.php on line 30
حوزه معاونت آموزش دادگستری خراسان رضوی
صفحه اصلیچک کردن ایمیلارتباط با ما
10 خرداد ماه 1395 10 خرداد ماه 1395
 ² آشنايی با اجرای احکام

آشنایی با اجرای احکام

ماده 11 -اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل مقرر می دارد «هرکس که به بزهکار متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد جرم او قانوناً محرز گردد»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل سی و هفتم باالصراحه اعلام می دارد «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

تامین امنیت قضائی ناظر به نکات دقیق و مهمی است و آن اجرای دقیق احکامی است که با احترام به اصول پذیرفته شده تحت کنترل کامل مراجع قضائی و براساس ضوابط و مقررات قانونی اصدار یافته و در نهایت با قطعیت آراء به مرحله اجرا رسیده است.

مجتمع قضائی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد را بهتر بشناسیم:
کلیه احکام جزائی صادره از دادگاههای عمومی مجتمع های قضائی شهید قدوسی، شهید کامیاب ،شهید رجائی-امام خمینی، شهید هاشمی نژاد و شهید باهنر پس از قطعیت رای جهت اجرای حکم بصورت روزمزد توسط نماینده ای به اجرای احکام ارسال و پس از ثبت پرونده در واحد رایانه با توجه به آخرین شماره سمت راست جهت اقدام به کد مربوطه تحویل می گردد بطور مثال: اگر کلاسه پرونده 000007/49 باشد ارباب رجوع پس از اخذ شماره پرونده از رایانه باید مستقیماً به کد7 جهت پیگیری پرونده خود مراجعه نماید. در حال حاضر اجرای احکام دارای 5 شعبه دادیاری بوده که هر شعبه مخصوص 2 کد با چهار اقدام می باشد . لازم به ذکر است اجرای احکام کیفری کلیه جرائمی که در قانون مجازات اسلامی برای آن کیفر تعیین شده است در این مجتمع صورت می گیرد مانند احکام حبس-دیه-شلاق،اخراج و تبعید و فقط در سطح شهر مشهد مقدس مجتمع قضائی ثامن واقع در بست پائین خیابان و مجتمع قضائی شهید مدنی وا قع در طرقبه دارای اجرای احکام مستقل می باشند و ضمناً اجرای احکام دادسرای انقلاب مشهد واقع در خیابان کوهسنگی آرای صادره مربوط به قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم در حدود صلاحیت مندرج در ماده 5 ق.ب دادگاههای عمومی و انقلاب را اجرای نماید .

تفاوت اجرای احکام مدنی و کیفری:
اجرای احکام مدنی آراء صادره از دادگاههای حقوقی را که منجر بصدور اجرائیه شده است اجرا می نمایند .
مانند: احکام صادر مربوط به خلع ید، مطالبه وجه و ... و پرداخت نیم عشر دولتی که بعضی از مراجعه کنندگان محترم به دادگستری با جزای نقدی آنرا اشتباه می گیرند در این اجرا و برمبنای محکوم به مندرج در اجرائیه از محکوم علیه وصول می گردد. در این اجرا در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه درخواست بازداشت وی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عمل می آید در حالیکه در اجرای احکام کیفری این درخواست در امور مربوط به دیه و ردمال با استناد به ماده 696 قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد.
در اجرای احکام کیفری آراء صادره از دادگاههای جزائی از قبیل اعدام ،اجرای حدود شرعی، دیات و ... به مرحله اجرا در می آید مواد 278 تا 301 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری که در 4/7/1378 برای اجرا ابلاغ گردیده است ناظر و منحصر به اجرای احکام کیفری است.
موادی که معمولاً در مرحله اجرای احکام مورد استفاده می باشد جهت آشنایی بیشتر عنوان می گردد:

1-
ماده 302 ق.م.ا درخصوص مهلت پرداخت دیه بیان شده است که مهلت دیه قتل و صدمات عمدی یک سال و شبه عمد و غیرعمدی 2 سال و در خطای محض(عاقله) سه سال می باشد.
2-
در ماده 696 ق.م.ا چنین آمده است در کلیه مواردی که محکوم علیه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و لذا اجرای حکم افتتاح نماید در صورت تقاضای محکوم له(شاکی ) دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکو م علیه را بازداشت خواهد نمود. در توضیح این ماده و ماده 302 باید گفته شود چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی دیه مورد محکومیت خود را پرداخت نکند باید محکوم له به واحد اجرا مراجعه و به استناد این ماده درخواست اذن بازداشت وی را از دادگاه صادر کننده حکم بنماید و دیات تعیین شده در حکم بصورت یوم الادا وصول می گردد درخصوص سایر محکومیت های ردمال مربوط به سرقت یا کلاهبرداری و ... نیز باید محکوم له برای تعیین مبلغ ردمال و درخواست بازداشت مراجعه نماید .
3-
چنانچه محکوم علیه خود را جهت اجرای حکم معرفی ننماید و یا مورد شناسائی قرار نگیرد به استناد ماده 140 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق ضامن ظرف مهلت قانونی 20 روزه احضار خواهد شد در صورتیکه ضامن پس از ابلاغ اخطاریه و انقضای مهلت محکوم علیه را معرفی ننماید حسب مورد دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صادر و محکومیت محکوم علیه نیز به قوت خود باقی خواهد ماند(این باور در بسیاری وجود دارد در صورت پرداخت وجه الکفاله یا مبلغ وثیقه محکومیت از بین رفته و با محکوم علیه کاری ندارند) و چنانچه در عدم معرفی محکوم علیه عذر موجهی داشته باشد می تواند طرف ده روز پس از ابلاغ دستور به استناد ماده 143 همان قانون اعتراض خود را کتباً اعلام نماید.
4-
چنانچه پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم محکوم علیه موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی گردد در جرائم غیرقابل گذشت می تواند به استناد ماده 277 ق.ا.د.ک درخواست تخفیف مجازات نماید، که جرائم غیرقابل گذشت از قبیل سرقت، تهدید با چاقو و کلاهبرداری و ... می باشد و جرائم قابل گذشت در ماده 727 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است.
5-
ماده 38 ق.م.ا مربوط به آزادی مشروط زندانیان می باشد در این آمده است هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط ذیل ماده حکم به آزادی مشروط صادر نماید که این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تائید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود، مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود و چنانچه محکوم علیه که با استفاده از آزادی مشروط آزاد شده است در طول مدت تعیین شده از سوی دادگاه مرتکب جرم جدیدی نشود باقیمانده حبس وی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
6-
ماده 25 قانون مجازات اسلامی-درکلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط ذیل ماده دو تا 5 سال معلق نماید. و درماده 33 همان قانون آمده است اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.
7-
احکام غیابی کیفری که به اجرای احکام ارسال می گردد پس از شناسائی و جلب متهم و یا با مراجعه شخص متهم به استناد ماده 217قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و پس انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها قابل تجدیدنظر است .
در تبصره یک ماده مذکور چنین آمده است «آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد، پس از انقضاء مدت واخواهی و تجدیدنظر به اجرا گذارده خواهد شد هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هر حال محکوم علیه می تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده رای تقاضای واخواهی نماید. در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می نماید.

مقدار دیه

ارزش ریالها

مقدار دیه

ارزش ریالها

نیم درصد دیه کامل

00/750/1

یک هزارم دیه کامله

000/350

یک درصد دیه کامل

000/500/3

دو هزارم دیه کامله

000/700

دو درصد دیه کامل

000/000/7

سه هزارم دیه کامله

000/050/1

سه درصد دیه کامل

000/500/10

چهار هزارم دیه کامله

000/400/1

چهاردرصد دیه کامل

000/000/14

پنج هزارم دیه کامله

000/750/1

پنج درصد دیه کامل

000/500/17

شش هزارم دیه کامله

000/100/2

شش درصد دیه کامل

000/000/21

هفت هزارم دیه کامله

000/450/2

هفت درصد دیه کامل

000/500/24

هشت هزارم دیه کامله

000/800/2

هشت درصد دیه کامل

000/000/28

نه هزارم دیه کامله

000/150/3

نه درصد دیه کامل

000/500/31

ده هزارم دیه کامله

000/500/3

ده درصد دیه کامل

000/000/35

یک ده هزارم دیه کامله

000/35


در بعضی مواقع ممکن است در آراء صادره چندین کسر در پی هم برای تعیین دیه یک عضو آمده باشد برای محاسبه آن چگونه باید عمل کرد؟ بطور مثال: دیه شکستگی یک استخوان پا که بدون عیب جوش خورده باشد 5/4 از 5/1 از 5/2دیه کامله می باشد. در اینگونه موارد جهت سهولت در محاسبه می توان دیه را از دو راه تعیین نمود:
1-یک دیه کامله مرد مسلمان را فرض 000/10 درهم مدنظر گرفته سپس از سمت چپ 000/10 را به ترتیب تقسیم بر مخرج و ضرب در صورت هرسه کسر می نمائیم و نتیجه بدست آمده را ضربدر دیه کامله به نرخ روز کرده دیه بصورت ریالی مشخص می شود.
ضمناً به منظور عدم سرگردانی ارباب رجوع درتنظیم عریضه و درخواست های مورد نیاز برگ فرم که برای اقدامات مختلف در پرونده های اجرای احکام لازم بوده تهیه و در سالن اجرا نمونه آن جهت استفاده مراجعه کنندگان الصاق شده است.
*با توجه به اینکه هر واحد اجرای احکام در ثبت پرونده های خود از کد مخصوصی استفاده می نماید لذا پیش کدهای کلاسه پرونده های اجرای احکام های مستقر درحوزه قضائی مشهد جهت اطلاع اعلام می گردد.
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد/49
اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی مشهد/41
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی ثامن/44
اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی شهید مدنی(طرقبه)/59
اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید مطهری/12
اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید بهشتی/77

 

 

جدول راهنمایی محاسبه دیات بر مبنای یک فقره دیه کامله مرد مسلمان بر نرخ سال 86 به مبلغ 000/000/350 ریال

 

 لینک صفحه     تعداد بازدید: 18378
     
منوی اصلی
   
 
 
   
     
تصاوير
   
 

قبلي     بعدي

 
   
     
گاهنامه و مناسبت ها
   
 
خرداد ۱۳۹۵
ش ي د س چ پ ج
۰۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷
۰۸۰۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
 
   
     
اوقات شرعی
   
 
 
   
     
آمار بازديد کنندگان
   
 
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/amoozesh/public_html/Modules/Traffic/count_visitors_class.php on line 30
  امروز: 1395/03/10
  آمار بازديد كل: 237312
  آمار بازديد امروز: 90
  آخرين بازديد: 1395-03-10 00:07:14
  آي پي شما: 54.158.204.142
 
   
حوزه معاونت آموزش دادگستری خراسان رضوی
All rights reserved for www.amoozeshdadkhr.ir © 2009-2010
Powered By HRPortal